Bestyrelse og vedtægter

BESTYRELSE

Formand

Lasse Ilskov

TV Alternativ

30201002

lasse@ilskov.dk

Næstformand

Flemming Pedersen

TV Kant

21422819

flemming@tv-kant.dk

Sekretær

Knud A. Sveistrup

DKsyd

21254222

formand@dksyd.dk

Kasserer

Gunnar Thomsen

Canal6000

60660618

gthomsen@playout.dk

Suppleant

Theis Søndergaard

DanmarkC TV

tv@danmarkc.tv


Vedtægter


Vedtægter for Sendesamvirke Syd:


§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Sendesamvirke Syd

Stk. 2. Sendesamvirke Syd har hjemsted og virke i region Syd

Stk. 3. Sendesamvirke Syds formål er at varetage fælles anliggender for tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet til at sende tv i region Syd i medfør af bekendtgørelse om ikkekommercielt tv I MUX 1.

 

§ 2 Medlemsforhold

Stk. 1. Alle tv-stationer, der har tilladelse fra Radio- og tv-nævnet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2, til at sende tv i region Syd i medfør af bekendtgørelsen om ikkekommercielt tv i MUX 1, har ret og pligt til at være medlemmer af foreningen, jf. dog § 3.


§ 3 Eksklusion

Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere en medlemsstation, hvis stationen ikke overholder aftaler om sendetidsfordeling, eller hvis stationen misligholder sine betalingsforpligtelser eller på anden måde væsentligt misligholder sine forpligtelser overfor sendesamvirket.

Stk. 2. Såfremt der er uenighed om eksklusionen vil denne i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 12, kunne indbringes for Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at tillægge en klage opsættende virkning. Dette gælder dog ikke, hvis en beslutning om eksklusion alene skyldes misligholdelse af betalingsforpligtelser over for sendesamvirket, og sendesamvirket efter sidste rettidige betalingsdag har afgivet skriftligt påkrav til medlemsstationen om betaling af restancen med angivelse af, at medlemskabet af sendesamvirket vil blive ophævet, hvis restancen ikke betales inden en frist på 14 dage.


§ 4 Generalforsamling

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden den 15. marts og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af formanden, tre medlemmer af bestyrelsen, eller hvis mindst halvdelen af medlemmerne stiller forslag herom.

Stk. 3. Dagsorden til den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:


1) Valg af dirigent og referent.

2) Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf.

3) Regnskabets fremlæggelse og godkendelse heraf.

4) Indkomne forslag.

5) Budgettets fremlæggelse og godkendelse heraf.

6) Fastsættelse af kontingent og medlemsindskud.

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

8) Valg af revisor.

9) Eventuelt.


Stk. 4. Der kan ikke træffes beslutning om forslag, der ikke har været på dagsordenen. Forslag til stk. 3, nr. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemsstationer, som ikke har forfalden gæld til foreningen.


§ 5 Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 personer, hvoraf 1-2 vælges i ulige år, og 2-3 vælges i lige år.

Første gang bestyrelsen vælges, anses kandidaterne med højst stemmetal for valgt for den længste periode. Ved stemmelighed afgøres spørgsmålet ved lodtrækning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen drager omsorg for, at foreningen løser sine opgaver, jf. særligt §§ 6-9.


§ 6 Foreningens opgaver vedrørende fordeling af sendetid

Stk. 1. Medlemmerne skal i overensstemmelse med Radio- og tv-nævnets prioriteringer af programtilladelserne

aftale fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens § 8, stk 2, der i henhold til tilladelse fra Radio og tv-nævnet er tildelt de enkelte medlemmer. Ved fordelingen af minimumssendetiden samt sendetiden, jf. bekendtgørelsens § 8, stk 2, skal medlemmerne så vidt muligt tage hensyn til ønsker om placering af sendetid, der er begrundet i planlagt programindhold og målgrupper for programvirksomheden, jf. den af nævnet udstedte tilladelse.

Stk. 2. Foreningen afgør varigheden af fordelingen af den øvrige sendetid, idet dog programvirksomhed udøvet af indehavere af midlertidige tilladelser til enhver tid skal prioriteres. Indehavere af midlertidig tilladelse til programvirksomhed kan i øvrigt med et varsel på 3 måneder forlange adgang til at benytte den øvrige sendetid.

Stk. 3. Midlertidige tilladelser har i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 3, en maksimal varighed af 1 måned. I henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 5, kan Radio- og tv-nævnet i øvrigt (i forbindelse med udbud af sendetid) med 3 måneders varsel inddrage den øvrige sendetid.


§ 7 Foreningens opgaver vedrørende signalleverancen til udsendelse i MUX 1

Stk. 1. Foreningen er forpligtet til at koordinere signalleverancer fra medlemmerne og eventuelle.

indehavere af midlertidige tilladelser til et samlet signal, der leveres til den stedlige regionale TV 2-virksomhed.


§ 8 Økonomi

Stk. 1. Sendesamvirke Syds regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

Stk. 3. Revideret regnskab for det foregående år og budget for det følgende år skal foreligge senest 14 dage før generalforsamlingen med henblik på, at medlemsstationerne kan gennemgå dette, inden det skal godkendes.

Stk. 4. Foreningen opkræver blandt medlemmer og eventuelle. indehavere af midlertidige tilladelser betaling for udsendte programmer og foretager samlet betaling til I/S DIGI-TV.

Stk. 5. Foreningens medlemmer hæfter jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 9, solidarisk for den betaling, der er aftalt med I/S DIGI-TV. I øvrigt hæfter foreningen alene med sin formue.

Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele prokura indenfor en nærmere angivet beløbsramme. Dog ikke vedrørende køb af fast ejendom eller pantsætning.

Stk. 7. Foreningen opkræver blandt medlemmer et årligt kontingent der skal dække driftsudgifterne et år frem og det opkræves inden udgangen af marts måned samme år.  Indehavere af midlertidige sendetilladelser bliver opkrævet samme kontingent dog reguleret udfra den midlertidige sendetilladelses længde. Kontingentet tilbagebetales ikke ved udtrædelse af foreningen.

Stk. 8. Et medlem skal ved indtrædelse I foreningen erlægge et depositum på 3 måneders I/S DIGI-TV betaling. Herefter erlægges der hvert kvartal og senest udgangen af første måned I dette kvartal, betaling for 3 måneders I/S DIGI-TV betaling. Overholdes disse betalingsfrister ikke kan bestyrelsen vælge at fjerne den pågældende stations sendetid på MUX-1. Ved udtrædelse af foreningen tilbagebetales den del af depositummet som ikke er benyttet til nedbringelse af medlemmets gæld til foreningen.


§ 9 Tegningsret

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.


§ 10 Ændring af vedtægter

Stk. 1. Vedtægtsændring kan ske på generalforsamlingen, når forslag herom er adviseret i mødeindkaldelsen, og hvis mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.

Stk. 2. Vedtægtsændringer skal meddeles Radio- og tv-nævnet, idet ændringer af bestemmelserne i §§ 2-3, §§ 6-7, samt § 8, stk. 4 og 5, § 10, stk. 2, og § 11, stk. 2, i henhold til bekendtgørelsens § 18, stk. 11, kun kan ske med godkendelse fra Radio- og tv-nævnet.


§ 11 Opløsning

Stk. 1. Beslutning om opløsning af foreningen skal træffes af bestyrelsen og godkendes på en generalforsamling med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Stk. 2. Opløsning skal for at være gyldig godkendes af Radio- og tv-nævnet.

Stk. 3. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens midler og udstyr kulturelle eller almennyttige formål.Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28-2-2014 og tilrettet efter påbud fra Kulturstyrelsen den 16-9-2014.